11.000 ISK

Vara komin í pokann þinn

SAMÞYKKTIR FÉLAGSINS

1.gr.
Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Fríhöfnin ehf.

2.gr.
Heimilisfang félagsins er Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli.

3.gr.
Tilgangur félagsins er að taka við rekstri Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. á verslun með tollfrjálsan varning og annast þann rekstur sem dótturfélag Flugstöðvarinnar.

4.gr.
Hlutafé félagsins er kr. 50.000.000 -krónur fimmtíu mil1jónir. Hver hlutur er að fjárhæð ein króna eða það margfeldi af einni krónu sem hver hluthafi á í félaginu.

5.gr.
Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forkaupsrétt að öllum nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

6.gr.
Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

7.gr.
Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega eða þau hafa verið færð í gerðabók einkahlutafélags eins aðila. Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Að félaginu frágengnu hefur hluthafi forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína. Verði ágreiningur um verð hluta skal það
ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem dómkvaddir skulu til þess starfa. Forkaupsréttarhafi hefur tveggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þá mega eigi líða fleiri en þrír mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt. Eigendaskipti vegna erfða eða búskipta lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum. Óheimilt er að veðsetja eða gefa hluti í félaginu án samþykkis félagstjórnar.

8.gr.
Félagið má eigi veita lán út á hluti sína nema lög leyfi. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar yfir þá hluti sem félagið á sjálft.

9.gr.
Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

10.gr.
Æðsta vald í málefnum félagsins er i höndum lögmætra hluthafafunda.

11.gr.
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok ágúst ár hvert.
Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina stjórnvalda samkvæmt lögum um einkahlutafélög. Meðan hluthafi er einn þarf ekki að halda aðalfund, heldur skal hluthafi taka viðeigandi ákvarðanir skv. 59. gr. ehfl. og skrá þær í gerðabók. Þá tekur hann afstöðu til mála, sem almennt er fjallað um á aukafundum og skráir ákvarðanir í gerðabók.

12. gr.
Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi eða símskeyti eða á annan jafnsannanlegan hátt. Aðalfund skal boða með minnst viku en mest fjögurra fyrirvara en aukafund með sama fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmættur ef hann er löglega boðaður.

13. gr. 
Eitt atkvæði fylgir hverri einni krónu í hlutafé. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.
Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða samþykktum þessum. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:
a. að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar,
b. að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum eða
c. að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.
Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

14. gr.
Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál;

  1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
  2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðenda félagsins til samþykktar.
  3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðandi.
  4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
  5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna og endurskoðanda fyrir störf þeirra á starfsárinu.
  6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

15.gr.
Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

16.gr.
Stjórn félagsins skal skipuð 3-5 mönnum kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna skuldbindur félagið. Stjórnarfundir eru lögmættir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

17.gr.
Stjórn skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. 

18.gr.
Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir og prókúruumboð fyrir félagið. Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórn og endurskoðanda allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þessir aðilar kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

19. gr.
Á aðalfundi félagsins skal kjósa endurskoðanda félagsins. Skal endurskoðandi rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

20. gr.
Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

21. gr.
Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna nema lög standi til annars.

22. gr.
Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af  því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæða magn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 68. gr. ehfl.

23. gr.
Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafá félagsins til að ákvörðun um slit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

24. gr.
Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

 
Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins þann 5. apríl 2018